مصرف شیرینی جات، مواد قندی و آبمیوه های صنعتی حاوی نگه دارنده، قندخون کودک را افزایش می دهد. به همین دلیل انسولین سریع تر اثر کرده و این کار باعث افت قندخون می شود و این نوسانات قندخون برای کودکان مضر است.